Syloam Izdavaštvo je autonomni deo Syloam međunarodne misije, zadužen za izdavačku delatnost.

U Srbiji je sedište u Silbašu.

Poslanje Syloam izdavaštva od Boga je da izdaje  dobru duhovnu literaturu,  koja će pomoći pastirima, duhovnim radnicima i članovima raznih crkava da  budu još više revniji i bolji radnici u carstvu Božjem, da njihove crkve rastu i napreduju na slavu Božju.

Otvoreni smo za saradnju sa svim evanđeoskim crkvama i drugim izdavačima, takođe smo otvoreni za zajedničke projekte u zemlji i okruženju. 

Presednik Syloam međunarodne misije je Miroslav Fic.

Naša kontakt adresa je:
Syloam izdavaštvo
Masarikova 8
21433 Silbaš
e mail: m.fic@syloam-international · org
tel. + 381 (0) 64 3430817
www.syloam.eu